Sotthi Hotu, Selamat pagi, Rabu, 21 Agustus 2019  Kegiatan Sangha