Sotthi Hotu, Selamat malam, Senin, 19 Maret 2018  Keputusan Sangha