Sotthi Hotu, Selamat malam, Rabu, 12 Desember 2018  Keputusan Sangha