Sotthi Hotu, Selamat malam, Rabu, 15 Agustus 2018  Keputusan Sangha