Bhikkhu Cattamano Mahāthera

Penahbisan Bhikkhu (Upasampadā)

Penahbisan Sāmaṇera (Pabbajjā)

Anggota Dewan Sesepuh
Jl. dr. Wahidin 6 & 12 Semarang 50256