Mahāsaṅghasabhā (Persamuhan Agung)

Bhikkhu Sri Paññavaro Mahāthera

Kepala Saṅgha/Saṅghapāmokkha

Bhikkhu Sri Subalaratano Mahāthera

Wakil Kepala Saṅgha/Upa Saṅghapāmokkha

Saṅghakārakasabhā (Dewan Pimpinan)

Bhikkhu Sri Subhapañño Mahāthera

Ketua Umum/Saṅghanāyaka

Bhikkhu Guttadhammo Mahāthera

Ketua Bidang Pendidikan/Upa Saṅghanāyaka

Bhikkhu Dhammakaro Mahāthera

Ketua Bidang Sosial Budaya/Upa Saṅghanāyaka

Bhikkhu Atthadhīro Thera

Ketua Bidang Antar Lembaga/Upa Saṅghanāyaka

Bhikkhu Cittagutto Mahāthera

Ketua Bidang Luar Negeri/Upa Saṅghanāyaka

Bhikkhu Hemadhammo Thera

Pengelola Saṅghadana I

Bhikkhu Ṭhitaviriyo Thera

Pengelola Saṅghadana II

Therasamāgama (Dewan Sesepuh)

Bhikkhu Jotidhammo Mahāthera

Ketua Dewan Sesepuh/Theranāyaka

Bhikkhu Saddhāviro Mahāthera

Wakil Ketua/Upa Theranāyaka

Bhikkhu Cattamano Mahāthera

Anggota Dewan Sesepuh

Bhikkhu Abhayanando Mahāthera

Anggota Dewan Sesepuh

Bhikkhu Jayamedho Thera

Anggota Dewan Sesepuh

Adhikaraṇasabhā (Dewan Kehormatan)

Bhikkhu Mahā Dhammadhīro Mahāthera

Ketua Dewan Kehormatan/Adhikaraṇanāyaka

Bhikkhu Candakaro Mahāthera

Wakil Ketua/Upa Adhikaraṇanāyaka

Bhikkhu Cittanando Mahāthera

Anggota Dewan Kehormatan

Bhikkhu Ṭhitayañño Mahāthera

Anggota Dewan Kehormatan

Bhikkhu Jayaratano Thera

Anggota Dewan Kehormatan