Bhikkhu Chandadhammo

Penahbisan Bhikkhu (Upasampadā)

Penahbisan Sāmaṇera (Pabbajjā)

Jl. dr. Wahidin 6 & 12 Semarang 50256