Bhikkhu Hitako

Penahbisan Bhikkhu (Upasampadā)

Penahbisan Sāmaṇera (Pabbajjā)

Komplek CBD Polonia Blok-G No 01-02, Kota Medan Sumatera Utara