Bhikkhu Jayamedho Thera

Penahbisan Bhikkhu (Upasampadā)

Penahbisan Sāmaṇera (Pabbajjā)

Anggota Dewan Sesepuh
Jawa Timur
Jl. Raya Mojorejo No.44, Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65326